Pokud nám předáte osobní údaje, budeme se řídit následujícími pravidly

1.1 Ochrana osobních údajů uživatele serveru www.zakladam.cz (dále jen jako „Server“) nebo služeb společnosti Firma bez starostí s.r.o.(dále jen jako „Uživatel“), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Firma bez starostí s.r.o. (dále jen jako „Společnost“) se tímto zákonem řídí a činí vše pro to, aby dané údaje chránila.

1.2 Uživatel souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které Společnosti poskytne. Zejména se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a všechny ostatní údaje, které nad tento rámec uvede Uživatel dobrovolně (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností, a to pro účely interní či předání těchto údajů dodavatelům či obchodním partnerům Společnosti za účelem vyřízení poptávky Uživatele či jeho objednávky a také zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli.

1.4 Společnost nepředá osobní údaje uživatele třetím osobám mimo koncern skupin CORPORATE k marketingovým účelům ani je neprodá.

1.5 Registrace na Serveru vyžaduje zadání některých důležitých údajů za účelem další komunikace s Uživatelem a poskytování služeb. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Společnost má v souvislosti s tím plné právo je považovat za správné.

1.6 Zpracováním osobních údajů Uživatele může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „Zpracovatel“). Uživatel zároveň výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna předat osobní údaje Zpracovateli za účelem zpracování pro vnitřní potřeby Společnosti.

1.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou avšak nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.8 Společnost si vyhrazuje právo použít osobní údaje Uživatele k zasílání důležitých informací týkajících se používání Serveru. Uživatel má právo a možnost zasílání takových údajů zakázat.

1.9 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o svém právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů, jakož i tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke Společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti.

1.10 V případě, že by se Uživatel domníval, že Společnost nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Zpracovatele nebo Společnost o vysvětlení a požadovat, aby Zpracovatel nebo Společnost odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Zpracovatel nebo Společnost odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Zpracovatel nebo Společnost žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.11 Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.