Úvod

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako „Podmínky“) se týkají nákupu na webové stránce www.zakladam.cz (dále jen jako „Server“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi společností Firma bez starostí s.r.o., IČ 03045731, se sídlem Praha 9, Martinická 987/3, PSČ 197 00 (dále jen jako „Poskytovatel“), která je provozovatelem Serveru a uživatelem využívajícím Server a služeb Poskytovatele (dále jen jako „Uživatel“).

Poskytování služeb

Poskytovatel prostřednictvím Serveru poskytuje služby spočívající v administrativním zajištění procesu založení nové obchodní korporace dle zadání a údajů Uživatele. Uživatel objedná vybrané služby Poskytovatele vyplněním elektronického formuláře objednávky, popřípadě zadáním údajů Poskytovateli jiným vhodným způsobem, pokud se na něm předem dohodnou (telefonicky, e-mailem atd.). Uživatel je povinen před vložením údaje zkontrolovat a případně opravit. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen jako „Smlouva“) vzniká dnem vložení požadovaných údajů k nové obchodní korporaci na Server a úhradou poplatku Poskytovateli. Uzavřením Smlouvy vznikají Poskytovateli a Uživateli vzájemná práva a povinnosti, tj. Poskytovatel se zavazuje zajistit Uživateli objednané služby a Uživatel se zavazuje uhradit kupní cenu služeb a poskytovat veškerou potřebnou součinnost pro poskytování Služeb Poskytovatelem. Povinností Uživatele k součinnosti se rozumí i povinnost k včasnému dodání řádných dokumentů Poskytovateli pro potřeby poskytování Služeb či jiných podkladů či informací, pokud jsou potřebné k poskytování Služeb.

Poskytovatel po uzavření Smlouvy poskytne Uživateli služby spočívající v administrativním zajištění procesu založení obchodní korporace (dále jen jako „Společnost“) spočívající např. v zpracování zakladatelské dokumentace ve spolupráci s notářem, zajištění živnostenských či jiných oprávnění k podnikání Společnosti, registrace Společnosti na uvedených státních úřadech a zápisu Společnosti do Obchodního či jiného rejstříku, případně i jiné smluvené činnosti.

Uživatel odpovídá za správnost údajů, dokumentace či jiných informací předaných Poskytovateli, ať prostřednictvím Serveru či jinak.

Služby jsou poskytovány Poskytovatelem dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí s ohledem na zájmy Uživatele, které jsou Poskytovateli známy. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Uživateli, Společnosti anebo třetím osobám, která vznikla v důsledku protiprávního jednání Uživatele, Společnosti anebo třetí osoby či nesprávným nebo nedovoleným použitím Serveru.

Poskytovatel je oprávněn pověřit poskytováním služby a plněním dle Smlouvy třetí osoby. Za jejich činnost však odpovídá Uživateli tak, jako by ji vykonával sám, včetně odpovědnosti za škodu, kterou případně takové třetí osoby způsobí, to vše však s výjimkou úmyslného zavinění třetí osoby anebo zavinění vyšší mocí či takové zavinění, které Poskytovatel nemohl předpokládat anebo ovlivnit. Poskytovatel je povinen zajistit kvalifikaci osob, které využije jako subdodavatele.

Odběratel se zavazuje udržovat adresu a kontakty uvedené na Serveru aktuální a funkční pro doručování po celou dobu trvání Smlouvy. Poskytovatel neručí Uživateli za škody, které mu vzniknou z titulu neoznámení správné a aktuální adresy Poskytovateli, ani z titulu nepřevzetí listovní zásilky na této adrese. Ustanovení tohoto článku se použije i na adresy elektronické komunikace (e-mailové adresy), probíhá-li komunikace prostředky elektronické komunikace.

Přístup na Server k uživatelskému účtu Uživatele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Pokud nebude mít Poskytovatel důvěryhodné informace o opaku, bude veškeré údaje a informace zadané prostřednictvím uživatelského účtu Uživatele na Serveru považovat za údaje a informace zadané samotným Uživatelem.

Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí služeb závisí na spolupráci subjektů veřejného práva, úřadů či soudů a Poskytovatel nemůže ovlivnit jejich činnost. Poskytovatel negarantuje žádný termín realizace služeb, ač se bude snažit o dokončení v co nejkratším termínu a neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli či Společnosti tímto vzniklou. Poskytovatel dále neodpovídá za škodu či dodatečné náklady vzniklé změnou právních předpisů a dotýkajících se Služeb. V takovém případě má Uživatel či Společnost buď povinnost dané dodatečné náklady uhradit anebo má možnost odstoupit od Smlouvy dle článku 5 Podmínek.

Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí služeb závisí na spolupráci subjektů veřejného práva, úřadů či soudů a Poskytovatel nemůže ovlivnit jejich činnost. Poskytovatel negarantuje žádný termín realizace služeb, ač se bude snažit o dokončení v co nejkratším termínu a neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli či Společnosti tímto vzniklou. Poskytovatel dále neodpovídá za škodu či dodatečné náklady vzniklé změnou právních předpisů a dotýkajících se Služeb. V takovém případě má Uživatel či Společnost buď povinnost dané dodatečné náklady uhradit anebo má možnost odstoupit od Smlouvy dle článku 5 Podmínek.

Odměna za služby

Uživatel uhradí Poskytovateli odměnu za služby, které se skládá jak ze samotné odměny Poskytovatele, tak i ze soudních, správních, notářských a jiných poplatků nutných k založení Společnosti (dále jen jako „Odměna“), a to na základě vystavené zálohové faktury, výzvy k úhradě či jiného vyčíslení prostřednictvím Serveru (dále jen jako „Výzva“). Uživatel provede úhradu Odměny před zahájením poskytování služeb ze strany Poskytovatele a Poskytovatel není povinen zahájit poskytování služeb resp. založení Společnosti před úhradou Odměny Uživatelem. Odměna je považována za uhrazenou dnem připsání částky odpovídající výši Odměny na účet Poskytovatele.

Je-li Odměna či její jednotlivé položky předmětem daně z přidané hodnoty, bude tato daň k odměně připočtena v zákonem stanované výši a Uživatel obdrží její vyúčtování na Výzvě.

Po úhradě Odměny Uživatelem bude vystaven daňový doklad znějící na Společnost, pokud Uživatel nebude požadovat jeho vystavení na jinou osobu.

Platební metody jsou:

  • převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený na Výzvě nebo Serveru
  • online platební kartou prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o. která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  • vkladem na bankovní účet Poskytovatele na jakékoliv pobočce Raiffeisenbank a.s.

Osobní údaje a obchodní sdělení

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zadaných na Serveru či jiným způsobem předaných Poskytovateli. Osobní údaje jsou zpracovávány technickými prostředky v sídle Poskytovatele, který zároveň vyřizuje všechny žádosti týkající se osobních údajů. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se se žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů platí po celou dobu činnosti Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn použít osobní údaje v souvislosti s poskytováním Služeb a založením Společnosti či pro jiné účely stanovené těmito Podmínkami.

Osobní údaje jsou zpracovávány s přijatými bezpečnostními a technickými opatřeními, aby byly chráněny proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na základě písemné žádosti Poskytovatel zašle Uživateli, Společnosti či jiné osobě, jíž se zpracování osobních údajů týká, soupis, jaké osobní údaje o takové osobě Poskytovatel zaznamenal.

Uživatel poskytuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

Uživatel poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení také ve prospěch třetích osob, tj. dodavatelů či partnerů Poskytovatele a dalším osobám, které jsou členem stejného koncernu jako Poskytovatel.

Uživatel nebo osoba, které se zpracování osobních údajů týká, je oprávněn odvolat souhlas dle těchto Podmínek se zpracováním osobníc údajů nebo zasíláním obchodních sdělení Poskytovateli písemně, e-mailem, prostřednictvím oficiálního chatu Poskytovatele či telefonicky, a to na jakýkoliv oficiální kontakt Poskytovatele.

Server zaznamenává o návštěvnících standardním způsobem údaje (IP adresa, zdroj návštěvy, délku trvání návštěvy apod.) za účelem jeho fungování a používá soubory cookies, aby zajistili co možná nejsnadnější použití webových stránek a Serveru. Návštěvník webových stránek s použitím cookies a záznamem údajů souhlasí.

Trvání Smlouvy

Poskytovatel si vyhrazuje právo služby neposkytnout jakémukoliv Uživateli či nepřijmout návrh na uzavření Smlouvy od jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodů. Uživateli budou v takovém případě uhrazené částky Poskytovatelem vráceny a Uživatel v takovém případě nemá nárok na náhradu jakýchkoli výdajů či škody.

Smlouva se neuzavře, resp. bude zrušena v případě, že Uživatel uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje při jejich vložení na Server, v případě že oznámí Poskytovateli před zahájením poskytování služeb, že ne jejich poskytnutí netrvá, dále v případě, že Uživatel nebo Společnost poruší Podmínky, Smlouvu anebo právní předpisy anebo pokud Uživatel neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů či zasíláním obchodních sdělení.

Odstoupit od Smlouvy je možné za podmínek daných právními předpisy, především pak zákonem č. 89/2012 SB., občanský zákoník.

Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy s 14ti denní výpovědní lhůtou, pokud Uživatel či jiná zúčastněná osoba (např. Společnost, členové orgánů Společnosti či její společníci či akcionáři) neposkytuje Poskytovateli potřebnou součinnost při poskytování Služeb a tento nedostatek součinnosti zároveň Poskytovateli velmi ztěžuje či dokonce znemožňuje řádné poskytování Služeb. Ustanovení se týká i případů, kdy Uživatel není kontaktní, nedodá Poskytovateli aktuální kontakty nebo nezajistí správnost a aktuálnost poskytnutých kontaktních informací. Vznikne-li Poskytovateli v souvislosti s nekontaktností Uživatele jakákoliv škoda, je oprávněn ji po Uživateli vymáhat.

V případě skončení Smlouvy dle článků 5.1, 5.2 či 5.3 těchto Podmínek, jsou Uživateli vráceny peněžní prostředky uhrazené Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou, ponížené o veškeré účelně vynaložené náklady na poskytnutí služeb dle Smlouvy Poskytovatelem.

Ostatní

Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky jednostranně měnit. Při takové změně zašle Uživateli oznámení e-mailem na jeho elektronickou adresu zadanou na Server. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnami Podmínek, má právo Smlouvu vypovědět s 30ti denní výpovědní lhůtou. Uzavřené Smlouvy se vždy dokončí za použití Podmínek platných ke dni jejich uzavření.

Práva a povinností dle těchto Podmínek vztahující se na Uživatele se přiměřeně použijí i na Společnost či jiné zúčastněné osoby, např. členy statutárních orgánů Společnosti či společníky Společnosti. Uživatel potvrzuje, že zúčastněné osoby seznámil s Podmínkami a tyto s Podmínkami souhlasí.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 19.05.2016.