Rozdíly mezi podnikáním jako OSVČ a společností s ručením omezeným aneb kdy přejít a kdy ne

5 věcí, na které si dejte pozor při založení společnosti přímo u notáře
20.6.2017
3 nejčastější chyby začínajících podnikatelů v nastavení nové firmy
20.8.2017

Úvahy nad přechodem z podnikání fyzické osoby (OSVČ) na podnikání se společností s ručením omezeným jsou nyní s ohledem na další omezení výdajových paušálů opět aktuální. Proto si nezaujatě shrneme jednotlivé výhody a nevýhody související s jednotlivými způsoby podnikání a s přechodem z OSVČ na společnost s ručením omezeným.

1. Výhody podnikání fyzické osoby (OSVČ)

Hlavními výhodami podnikání jako OSVČ jsou nízké náklady, a to jak na zřízení živnosti (cca. 1000 Kč správní poplatek na živnostenském úřadě a vyřízení do týdne), tak i na provoz a administrativu této formy podnikání. Tato jednoduchost se však týká především situací, kdy OSVČ může využívat tzv. výdajových paušálů. To znamená, že za určitých podmínek mohou podnikatelé namísto vedení účetnictví a evidování svých výnosů a nákladů evidovat pouze příjmy a náklady si uplatnit paušální částkou 30% až 80%. To je významná výhoda, neboť toto procento nákladů z příjmů si mohou uplatnit automaticky bez ohledu na skutečné náklady.

Zjednodušený příklad: Nejběžnější nákladový paušál je 60%, a to z příjmů z živností volných, vázaných a koncesovaných. Pokud má podnikatel příjmy 1 000 000 Kč a uplatní nákladový paušál 60%, daní z příjmů fyzických osob bude danit pouze ze základu 400 000 Kč. Tj. namísto daně 15% z 1 000 000 Kč, což je 150 000 Kč, bude danit pouze 15% ze 400 000 Kč, což je 60 000 Kč. Efektivní sazba daně z příjmů fyzických osob při využití 60% paušálu je tak cca. 6% namísto standardních 15%. Pozn. nebereme nyní v potaz platby na sociální a zdravotní pojištění, DPH, ale pouze daň z příjmů fyzických osob.

Nákladové paušály jsou tedy výhodné, neboť podnikatel ušetří nejen na daních, ale i na nákladech souvisejících s vedením účetnictví. Stačí mu pouze evidovat své příjmy, pohledávky, majetek a hotovostní výdaje.

Jak je ale vidět z částek, využití paušálů se vyplatí pouze podnikatelům, kteří mají vysoké marže, tj. marže vyšší jak 40% (při využití paušálu 60%). Pokud má podnikatel marže nižší, vyplatilo by se mu již evidovat své skutečné náklady, aby nedanil místo příjmů náklady. Využití takových paušálů se tedy vyplatí spíše podnikatelům typu překladatelů, průvodců, programátorů a podobným, kteří mají velmi nízké náklady.

Dalším a zásadním omezením výdajových paušálů je zákonné stanovení výdajových limitů, tj. částek příjmů, ze kterých je maximálně možné nákladové paušály využít. Od 1.7.2017 dochází k dalšímu snížení těchto výdajových limitů, a to cca. na částku příjmů max. 1 000 000 Kč ročně pro všechny sazby nákladových paušálů. Podnikatelé si mohou vybrat, zda toto snížení budou aplikovat již na rok 2017 nebo až od roku 2018 (důvodem mohou být související daňová zvýhodnění). Od 1.1.2018 však snížení maximálních částek příjmů pro uplatnění nákladových paušálů bude platit pro všechny OSVČ.

Navíc pokud podnikatel překročí příjmy 1 000 000 Kč za rok, stává se ze zákona plátcem DPH se všemi dalšími administrativními povinnostmi (kontrolní hlášení, měsíční podávání přiznání k DPH apod.) a zároveň se všemi riziky z toho plynoucími (např. ručení za neodvedené DPH obchodními partnery, automatické pokuty za chyby v kontrolním hlášení nebo nekomunikaci s úřady, možnost stát se nespolehlivým plátcem či osobou a nedodržení jiných povinností).

Podnikatel OSVČ ručí za závazky z podnikání celým svým majetkem, tj. i tím, který pro podnikání nevyužívá (například dům, cennosti atd.). Navíc pokud podnikatel uzavřel manželství a má standardní společné jmění manželů s manželem/manželkou, za určitých okolností může za závazky z podnikání ručit i manžel/manželka svým majetkem. Dále pokud podnikatel zemře, závazky z podnikání přechází do dědického řízení a pokud dědicové nenechají vyhotovit notáře soupis majetku, mohou za závazky z podnikání zemřelého ručit dokonce i celým svým majetkem a nejen majetkem z dědictví.

Výhody podnikání jako OSVČ

 • nízké vstupní náklady a snadné zahájení činnosti
 • nízká administrativní zátěž
 • možnost využití nákladových paušálů

Nevýhody podnikání jako OSVČ

 • ručení za závazky z podnikání celým majetkem podnikatele
 • omezení nákladových paušálů na příjmy do 1 000 000 Kč
 • možnost přenesení závazků (dluhů) z podnikání na manžela/ku a dědice

2. Výhody podnikání jako společnost s ručením omezeným

Oproti podnikání jako OSVČ nabízí společnost s ručením omezeným vyšší administrativní zátěž, avšak daleko větší množství flexibility a možností, které může podnikatel využít.

Nejzásadnější výhodou je, že společníci neručí za závazky společnosti (pokud splatili plně svůj vklad do společnosti / základního kapitálu). Více informací zde. Odděluje se tak osobní majetek podnikatele od majetku, který byl vložen do podnikání a pokud nedojde k výjimečné situaci, případný neúspěch v podnikání se soukromého majetku podnikatele nedotkne.

Další výhodou je takřka neomezená možnost nastavit si vnitřní uspořádání společnosti pro podnikání více společníků. Můžete některé společníky zvýhodnit a tím reflektovat jejich přínos pro podnikání, rozdělit si libovolně podíly a nebo omezit převoditelnost podílů, nastavit pravidla pro svolávání a rozhodování valné hromady a další. Více informací zde.

Společnost s ručením omezeným vede účetnictví, což je na jednu stranu nevýhoda související s vyšší administrativní zátěží a náklady na zajištění účetního, neboť podnikatel již většině případů není schopen vést si účetnictví sám. Na druhou stranu to podnikateli otevírá bránu možností k využití všech daňových výhod, tipů a triků, na které se zaměříme v některém z pozdějších článků. Namátkou však jde o různé daňově výhodné benefity pro zaměstnance a možnosti legální a státem podporované daňové optimalizace.

Výhody společnosti s ručením omezeným

 • společníci neručí za závazky společnosti
 • nastavení společnosti na míru pro účast více společníků nebo osob na podnikání
 • oddělené role ve firmě
 • široké možnosti využití daňových výhod dané vedením účetnictví a legální daňové optimalizace

Nevýhody společnosti s ručením omezeným

 • vyšší náklady na založení
 • vyšší náklady na správu, administrativu a vedení účetnictví
 • složitější ukončení podnikatelské činnosti

3. Otázky související s přechodem z OSVČ na s.r.o.

Přechod z podnikání jako OSVČ na společnost s ručením omezeným a jeho složitost se odvíjí primárně od toho, jak je podnikání rozvinuté a složité. Jsou dvě základní možnosti, jak přechod provést:

a) ukončit podnikání jako OSVČ k určitému datu a ke stejnému datu zahájit podnikání společnosti

b) založit společnost a prodat jí majetek nebo celý podnik OSVČ

Výhodnější je většinou druhá varianta, neboť do společnosti nejen dostanete veškerý majetek nutný k podnikání (stroje, automobily, výpočetní technika, know-how, ochranné známky atd.), ale podnikatel zároveň získá v začátku náklad, který bude moci uplatnit proti budoucím příjmům z podnikání.

4. Výhody kombinace podnikání jako OSVČ a společnosti s ručením omezeným

Další možností je kombinovat podnikání jako fyzická osoba a podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Je třeba dodržovat některé povinnosti a pravidla, aby si podnikatel nepřidělal problémy. Mimo jiné je třeba, aby každý ze subjektů (OSVČ i s.r.o.) měla odlišnou činnost a ideálně odlišné klienty. Výhodou při splnění podmínek ale bude to, že OSVČ může poskytovat služby s vysokou marží a využívat nákladových paušálů, zatímco společnost s ručením omezeným může vykonávat podnikatelskou činnost s nižšími maržemi nebo vyšší rizikovostí a danit tak jen rozdíly mezi náklady a příjmy, kdy náklady u s.r.o. bývají většinou vyšší.

 

Michal Zuza za zakládám.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *